Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9411 - Parker-Hannifin Corporation/Lord Corporation) - Sprawa, która może... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9411 - Parker-Hannifin Corporation/Lord Corporation) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.245.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9411 - Parker-Hannifin Corporation/Lord Corporation)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 245/07)

(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2019 r.)

1.
W dniu 15 lipca 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
Parker-Hannifin Corporation ("Parker", Stany Zjednoczone),
-
Lord Corporation ("Lord", Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwo Parker przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Lord.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
Parker jest spółką holdingową grupy Parker, która wytwarza technologie kontroli ruchu, urządzenia do oczyszczania cieczy, urządzenia do kontroli płynów i paliwa, oprzyrządowanie procesowe, produkty wykorzystywane do klimatyzacji, chłodzenia, ekranowania elektromagnetycznego oraz zarządzania energią cieplną,
-
Lord jest zróżnicowanym przedsiębiorstwem produkcyjnym i technologicznym o zasięgu globalnym, oferującym szeroki asortyment produktów, m.in. klejów, powłok, systemów do kontrolowania wibracji i ruchu w przemyśle lotniczym i kosmicznym.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9411 - Parker-Hannifin Corporation/Lord Corporation

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.