Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.192.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9377 - MIRA/BCI/iGH)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 192/18)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

1. W dniu 29 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited ("MIRA", Australia), należące do Macquarie Group Limited (Australia),
- British Columbia Investment Management Corporation ("BCI", Kanada),
- innogy Grid Holdings, a.s. ("iGH", Republika Czeska), obecnie kontrolowane wyłącznie przez RWE Czech Gas Grid Holding B.V. (Republika Czeska).

Przedsiębiorstwa MIRA i BCI przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem iGH.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- MIRA skupia się na zarządzaniu infrastrukturą oraz innymi aktywami rzeczowymi, w tym nieruchomościami, energią i aktywami rolnymi,
- BCI inwestuje w instrumenty o stałej kwocie dochodu, kredyty hipoteczne, inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym i publiczne inwestycje kapitałowe, nieruchomości, infrastrukturę i zasoby odnawialne,
- iGH jest spółką dominującą dla GasNet, s.r.o. (które zarządza systemem rurociągów dystrybucji gazu przedsiębiorstwa iGH) oraz dla GridServices, s.r.o. (które zajmuje się konserwacją systemu dystrybucji i instalacji gazowej dla GasNet) w Republice Czeskiej.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9377 - MIRA/BCI/iGH

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.