Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9373 - PAI Partners/Areas Worldwide) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.181.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9373 - PAI Partners/Areas Worldwide)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 181/06)

(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2019 r.)

1.
W dniu 17 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
PAI Europe VII funds (Luksemburg), należące do grupy PAI Partners SAS ("PAI Partners", Francja),
-
Areas Worldwide (Francja).

Przedsiębiorstwo PAI Partners przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Areas Worldwide.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa PAI Partners: jest to przedsiębiorstwo działające na niepublicznym rynku kapitałowym świadczące usługi zarządzania i doradztwa na rzecz szeregu funduszy będących właścicielami spółek prowadzących działalność w różnych sektorach biznesu, takich jak usługi dla przedsiębiorstw, branża produktów spożywczych i konsumpcyjnych, branże produkcyjne o profilu ogólnym, opieka zdrowotna oraz handel detaliczny i dystrybucja,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Areas Worldwide: zarządzanie usługami gastronomicznymi, głównie na autostradach, na lotniskach i dworcach kolejowych.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9373 - PAI Partners/Areas Worldwide

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.