Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.166.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9372 - EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 166/05)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2019 r.)

1. W dniu 7 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- EP UK Investments Limited ("EPUK", Zjednoczone Królestwo), kontrolowanego przez Energetický a průmyslový holding, a.s. ("EPH", Republika Czeska),
- AES Ballylumford Limited ("AES Ballylumford", Irlandia Północna) i AES Kilroot Power Limited ("AES Kilroot Power", Irlandia Północna), kontrolowanych przez AES Corporation ("AES").

EPH, za pośrednictwem EPUK, przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem AES Ballylumford i całym przedsiębiorstwem AES Kilroot Power.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa EPUK - brytyjska spółka energetyczna, której działalność polega przede wszystkim na wytwarzaniu energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych w Wielkiej Brytanii; EPH jest spółką użyteczności publicznej, która prowadzi działalność w zakresie wydobycia węgla, produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ich dostaw i dystrybucji, a także w zakresie dostaw gazu w różnych państwach członkowskich UE,
- w przypadku przedsiębiorstwa AES Ballylumford - działalność polega na eksploatacji elektrowni gazowej Ballylum-ford w Irlandii Północnej; AES Kilroot Power zajmuje się eksploatacją elektrociepłowni Kiloot opalanej węglem/ropą z instalacją magazynowania energii w akumulatorach, również w Irlandii Północnej; AES jest spółką holdingową, która prowadzi działalność w ramach przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii cieplnej i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz dystrybucją energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Meksyku, Ameryce Środkowej i na Karaibach, w Europie i w Azji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9372 - EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.