Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9365 - EPPL/APG/KRC/citizenM) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.179.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 maja 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9365 - EPPL/APG/KRC/citizenM)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 179/09)

(Dz.U.UE C z dnia 24 maja 2019 r.)

1.
W dniu 16 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
Euro Petunia Private Limited ("EPPL", Singapur), kontrolowane przez GIC (Realty) Private Limited ("GIC Realty", Singapur),
-
Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool ("APG", Niderlandy), kontrolowane przez Stichting Pensioen-fonds ABP ("ABP", Niderlandy),
-
KRC Capital B.V. ("KRC", Niderlandy),
-
citizenM Holding B.V. ("citizenM", Niderlandy).

Przedsiębiorstwa EPPL, APG i KRC przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem citizenM.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa EPPL: spółka inwestycyjna należąca do rzeczywistości GIC Realty, skupiająca się na własności nieruchomości w imieniu rządu Singapuru,
-
w przypadku przedsiębiorstwa APG: depozytariusz funduszu inwestycyjnego, którego ostatecznym beneficjentem rzeczywistym jest ABP, niderlandzki podmiot zarządzający świadczeniami emerytalnymi, który specjalizuje się w emeryturach zbiorowych sektora publicznego,
-
w przypadku przedsiębiorstwa KRC: spółka zarządzająca inwestycjami w wypoczynek i hotelarstwo,
-
w przypadku przedsiębiorstwa citizenM: działalność w zakresie rozwoju, nabywania i prowadzenia luksusowych hoteli na całym świecie.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9365 - EPPL/APG/KRC/citizenM

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.