Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.165.38

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 maja 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9355 - VW Group/Intel/Allied Holdings/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 165/09)

(Dz.U.UE C z dnia 14 maja 2019 r.)

1. W dniu 3 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Volkswagen Finance Luxembourg S.A. ("VWFL", Luksemburg), kontrolowane przez Volkswagen AG (Niemcy) i należące do grupy Volkswagen ("VW Group", Niemcy),
- Mobileye Vision Technologies Ltd. ("Mobileye", Izrael), kontrolowane przez Intel Corporation ("Intel", Stany Zjednoczone,
- Champion Motors Ltd. ("Champion Motors", Izrael), kontrolowane przez Allied Holdings Ltd. ("Allied Holdings", Izrael), oraz
- spółka joint venture ("JV", Izrael).

Przedsiębiorstwa VW Group, Intel oraz Allied Holdings przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JV. Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa VWFL: spółka inwestycyjna i jednostka zależna, w której całościowy udział posiada Volkswagen AG, prowadząca na całym świecie działalność w zakresie projektowania, produkcji, wprowadzania do obrotu i sprzedaży samochodów osobowych, lekkich pojazdów użytkowych, samochodów ciężarowych, autobusów, autokarów, podwozi dla autobusów i silników Diesla, motocykli, w tym części zamiennych i akcesoriów do każdego z nich, a także świadczenia powiązanych usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz zapewniania rozwiązań w obszarze usług mobilności i łączności;
- w przypadku przedsiębiorstwa Mobileye: działalność w zakresie rozwijania komputerowego przetwarzania obrazów i uczenia się maszyn, analizy danych, lokalizacji i tworzenia map do nowoczesnych systemów wspomagania kierowcy oraz do jazdy autonomicznej. Mobileye jest spółką zależną przedsiębiorstwa Intel, czołowego producenta chipów półprzewodnikowych;
- w przypadku przedsiębiorstwa Champion Motors: bezpośredni importer i dystrybutor marek Volkswagen, Skoda, Audi i Seat w Izraelu. Champion Motors jest spółką zależną Allied Holding, izraelskiej inwestycyjnej spółki holdingowej;
- w przypadku JV: nowo utworzona spółka joint venture, która będzie oferować mobilność jako usługę ("MaaS"), a konkretnie usługę zamawiania przejazdów świadczoną w oparciu o flotę elektrycznych pojazdów autonomicznych, w Izraelu.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9355 - VW Group/Intel/Allied Holdings/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.