Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9354 - AXA/NN Group/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9354 - AXA/NN Group/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.271.73

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9354 - AXA/NN Group/JV)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 271/05)

(Dz.U.UE C z dnia 13 sierpnia 2019 r.)

1.
W dniu 5 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
Lindisfarne S.L. (Hiszpania), ESI One S.à.r.l. (Francja), Alterimmo Europe S.à.r.l. (Francja), wszystkie ostatecznie kontrolowane przez AXA S.A ("AXA", Francja),
-
REI Spain B.V. (Niderlandy), należące do NN Group (Niderlandy).

AXA i NN Group przejmują pośrednio, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą ("JV").

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku AXA: globalna grupa ubezpieczeniowa prowadząca również działalność w zakresie zarządzania inwestycjami; Lindisfarne S.L., ESI One S.à.r.l. i Alterimmo Europe S.à.r.l. prowadzą działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami w Hiszpanii i w Europie,
-
w przypadku NN Group: globalna instytucja finansowa świadcząca usługi inwestycyjne i ubezpieczeniowe; REI Spain B.V. prowadzi działalność w zakresie nabywania, posiadania i zarządzania nieruchomościami w Europie,
-
w przypadku JV: będzie prowadzić działalność na rynku wynajmu przestrzeni mieszkalnej w Hiszpanii.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9354 - AXA/NN Group/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.