Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.126.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9310 - PFR/IFM/PSA/DCT)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 126/08)

(Dz.U.UE C z dnia 5 kwietnia 2019 r.)

1. W dniu 1 kwietnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Polski Fundusz Rozwoju S.A. ("PFR", Polska),
- IFM Investors Pty Ltd ("IFM Investors", Australia),
- PSA Baltics NV ("PSA Baltics", Belgia), które jest pośrednią spółką zależną należącą w całości do PSA International Pte Ltd ("PSA", Singapur), oraz
- Gdansk Port Holdings S.à.r.l. ("GPHS", Luksemburg), tj. spółki dominującej sprawującej kontrolę nad DCT Gdańsk S.A. ("DCT", Polska).

PFR, IFM Investors oraz PSA przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całą GPHS.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku PFR: spółka dominująca grupy instytucji finansowych i doradczych wspierających przedsiębiorstwa, samorządy lokalne i osoby fizyczne inwestujące w trwały rozwój społeczny i gospodarczy Polski,
- w przypadku IFM Investors: zarządzanie inwestycjami na całym świecie obejmującymi inwestycje w infrastrukturę, instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym, niepubliczny rynek kapitałowy oraz instrumenty dłużne,
- w przypadku PSA Baltics: pośrednia spółka zależna należąca w całości do PSA, globalnego operatora terminali przeładunkowych, głównie zajmującego się świadczeniem usług sztauerskich w portach, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi terminali kontenerowych w zakresie przewozów regularnych,
- w przypadku GPHS: spółka dominująca DCT, które eksploatuje dwa głębokowodne nabrzeża kontenerowe znajdujące się w porcie Gdańsk, Polska.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9310 - PFR/IFM/PSA/DCT

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.