Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.123.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa: M.9295 - Daimler/Geely/Ride-hailing JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 123/14)

(Dz.U.UE C z dnia 2 kwietnia 2019 r.)

1. W dniu 25 marca 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Daimler AG ("Daimler", Niemcy),
- Geely Technology Group Co., Ltd. ("Geely", Chiny),
- Ride-hailing JV ("JV", Chiny).

Przedsiębiorstwa Daimler i Geely przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą ("JV") w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Daimler: spółka giełdowa działająca na całym świecie w obszarze projektowania, produkcji i dystrybucji produktów motoryzacyjnych, głównie samochodów osobowych (marek Mercedes-Benz i Smart), ciężarówek, furgonetek i autobusów,
- w przypadku przedsiębiorstwa Geely: producent samochodów zajmujący się produkcją i sprzedażą pojazdów osobowych na całym świecie (takich marek jak m.in. Geely Auto, Lynk & Co, PROTON, Lotus Volvo Cars i Polestar),
- w przypadku przedsiębiorstwa JV: JV będzie działać w sektorze usług przejazdu, zaczynając w segmencie pojazdów klasy premium i dysponując niewielkim parkiem samochodowym składającym się z luksusowych pojazdów marki Mercedes-Benz. JV będzie świadczyć usługi na rzecz klientów komercyjnych, podmiotów publicznych i osób prywatnych wyłącznie na terenie Chin.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9295 - Daimler/Geely/Ride-hailing JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.