Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.55.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9275 - Intermediate Capital Group / Grupo Konectanet / Konecta Activos Inmobiliarios)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 55/09)

(Dz.U.UE C z dnia 12 lutego 2019 r.)

1. W dniu 5 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Intermediate Capital Group, plc. ("ICG", Zjednoczone Królestwo),
- Grupo Konectanet (Hiszpania) i Konecta Activos Inmobiliarios (Hiszpania) (razem zwane "Konecta Group").

Przedsiębiorstwo ICG przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Konecta Group.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- ICG jest firmą inwestycyjną prowadzącą działalność w zakresie strukturyzowania i dostarczania finansowania typu mezzanine, kredytów lewarowanych i kapitału mniejszościowego, zarządzania aktywami pochodzącymi od inwestorów będących osobami trzecimi oraz bilansem, z portfelami inwestycyjnymi w Europie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Stanach Zjednoczonych,
- Konecta Group prowadzi działalność na całym świecie w zakresie usług outsourcingu procesów biznesowych i usług świadczonych w centrach informacyjnych na rzecz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, służb użyteczności publicznej, banków, firm ubezpieczeniowych, administracji publicznej i przedsiębiorstw transportowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9275 - Intermediate Capital Group / Grupo Konectanet / Konecta Activos Inmobiliarios

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.