Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.126.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9271 - 3i Group/TIIC Management/Aberdeen Infrastructure/DirectRoute (Fermoy))

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 126/06)

(Dz.U.UE C z dnia 5 kwietnia 2019 r.)

1. W dniu 29 marca 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- 3i Group Plc ("3i", Zjednoczone Królestwo),
- TIIC Management S.à.r.l. ("TIIC Management", Luksemburg),
- Aberdeen Infrastructure Partners LP Inc ("AIPLP", Guernsey),
- DirectRoute (Fermoy) Holdings Limited ("Fermoy HoldCo", Irlandia), sprawujące wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem DirectRoute (Fermoy) Limited ("FermoyCo", Irlandia).

Przedsiębiorstwa 3i, TIIC Management i AIPLP przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Fermoy HoldCo.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa 3i: międzynarodowa spółka inwestycyjna prowadząca działalność w dwóch komplementarnych obszarach: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym oraz infrastruktura i specjalizująca się w inwestycjach na kluczowych rynkach inwestycyjnych w Europie Północnej i Ameryce Północnej,
- w przypadku przedsiębiorstwa TIIC Management: przedsiębiorstwo infrastrukturalne o zasięgu ogólnoeuropejskim inwestujące w średniej wielkości projekty infrastrukturalne w całej Europie, zarówno w sektorze transportu, jak i sektorze społecznym,
- w przypadku AIPLP: portfel inwestycyjny obejmujący aktywa inicjatyw prywatnego finansowania i partnerstw publiczno-prywatnych (PPP),
- w przypadku Fermoy HoldCo: jednostka dominująca przedsiębiorstwa FermoyCo zajmującego się eksploatacją i utrzymaniem odcinka drogi M8 Rathcormac/Fermoy Bypass w Irlandii na podstawie umowy koncesyjnej zawartej w 2004 r. na okres 30 lat.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9271 - 3i Group/TIIC Management/Aberdeen Infrastructure/DirectRoute (Fermoy).

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.