Dz.U.UE.C.2019.37.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9269 - ENGIE/BPCE/ENGIE PV Curbans)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 37/06)

(Dz.U.UE C z dnia 30 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 24 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Engie S.A. ("Engie", Francja),
- Mirova Eurofideme 4 (Francja), należące do grupy Banque Populaire Caisse d'Epargne ("BPCE", Francja),
- ENGIE PV Curbans ("podmiot przejmowany", Francja).

Przedsiębiorstwa Engie i BPCE przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad podmiotem przejmowanym.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:
- Engie to przedsiębiorstwo przemysłowe działające w obszarze gazu, energii elektrycznej i usług energetycznych. Prowadzi ono działalność w całym energetycznym łańcuchu wartości,
- BPCE to francuska instytucja finansowa prowadząca działalność głównie w sektorze usług finansowych i bankowości,
- podmiot przejmowany posiada elektrownię fotowoltaiczną i prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej we Francji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9269 - ENGIE/BPCE/ENGIE PV Curbans

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.