Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.21.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9268 - Macquarie/JERA Power International/Ørsted InvestCo/Swancor/Formosa I Wind Power)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 21/09)

(Dz.U.UE C z dnia 17 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 9 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Macquarie Corporate Holdings Pty Limited ("Macquarie", Australia),
- Ørsted InvestCo Ltd. ("Ørsted", Dania),
- Swancor Ind. Co. Ltd. ("Swancor", Tajwan),
- JERA Power International B.V. ("JERA", Japonia),
- Formosa I International Investment Co., Ltd. ("Formosa I", Tajwan), które kontroluje spółkę Formosa I Wind Power Co., Ltd. i jest obecnie kontrolowane wspólnie przez Macquarie, Ørsted i Swancor.

Macquarie, Ørsted, Swancor i JERA przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Formosa I.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Macquarie - zróżnicowany zakres działalności, obejmujący m.in. inwestycje w wielu różnych sektorach, w tym w sektorze zasobów i surowców, energii, instytucji finansowych, infrastruktury i nieruchomości,
- w przypadku przedsiębiorstwa Ørsted - projektowanie, budowa i eksploatacja morskich farm wiatrowych, zakładów wytwarzających bioenergię oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie odzysku energii, a także dostarczanie konsumentom inteligentnych produktów energetycznych; zakup, produkcja i dystrybucja energii i produktów związanych z energią, a także obrót energią i związanymi z nią produktami w Europie Północnej,
- w przypadku przedsiębiorstwa Swancor - produkcja i dystrybucja specjalnych materiałów chemicznych, w tym żywic o właściwościach antykorozyjnych stosowanych w zbiornikach i rurociągach w różnych gałęziach przemysłu, kominach elektrowni, jachtach i basenach, a także żywic epoksydowych stosowanych do łopat w turbinach wiatrowych;
- w przypadku przedsiębiorstwa JERA - inwestycje w sektorze paliwowym wyższego szczebla, zakup paliw, handel i transport; projektowanie i eksploatacja elektrowni,
- w przypadku przedsiębiorstwa Formosa I - przedsięwzięcie w toku polegające na projektowaniu, budowie i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej niedaleko Miaoli na Tajwanie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9268 - Macquarie/JERA Power International/Ørsted InvestCo/Swancor/Formosa I Wind Power

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.