Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.39.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9265 - Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 39/14)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2019 r.)

1. W dniu 25 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- GreenCycle Holding GmbH & Co. KG ("GreenCycle", Niemcy), należącego do grupy Schwarz,
- Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG ("NWD", Niemcy), należącego do grupy WEIG,
- nowo utworzonej spółki będącej wspólnym przedsiębiorcą ("JV", Niemcy).

GreenCycle i NWD przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad spółką JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa GreenCycle: zbieranie i dostarczanie materiałów nadających się do recyklingu oraz obrót tymi materiałami; przedsiębiorstwo należy do grupy Schwarz, która przede wszystkim prowadzi międzynarodową działalność w sektorze handlu detalicznego żywnością za pośrednictwem swoich jednostek gospodarczych Lidl i Kaufland,
- w przypadku przedsiębiorstwa NWD: zbieranie i recykling papieru odpadowego; przedsiębiorstwo należy do międzynarodowej grupy WEIG produkującej różne rodzaje tektury,
- w przypadku JV: będzie prowadzić internetową platformę handlu materiałami nadającymi się do recyklingu i materiałami odpadowymi.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9265 - Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.