Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.50.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9264 - The Carlyle Group/StandardAero)

Sprawa, która może kwalifikoswać się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 50/08)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lutego 2019 r.)

1. W dniu 31 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Carlyle Group L.P. (Stany Zjednoczone),
- StandardAero Holding Corp. (Stany Zjednoczone, "StandardAero"), obecnie kontrolowane przez Veritas Capital (Stany Zjednoczone).

Grupa Carlyle przejmuje - za pośrednictwem swojej jednostki Dynasty Acquisition Co., Inc., w której posiada całościowy udział - wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem StandardAero w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Carlyle Group L.P.: przedsiębiorstwo zarządzające aktywami alternatywnymi na całym świecie,
- w przypadku przedsiębiorstwa StandardAero: niezależny dostawca usług w zakresie konserwacji, napraw i przeglądów świadczonych na rzecz producentów oryginalnego wyposażenia silników oraz na rzecz właścicieli i podmiotów w sektorze lotnictwa korporacyjnego i lotnictwa komercyjnego, a także na rzecz sektorów wojskowego i przemysłowego.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9264 - The Carlyle Group/StandardAero

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.