Dz.U.UE.C.2019.38.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9262 - ADM/Gleadell Agriculture)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 38/10)

(Dz.U.UE C z dnia 31 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 23 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- ADM Arkady Limited ("ADM", Zjednoczone Królestwo),
- Gleadell Agriculture Limited ("Gleadell", Zjednoczone Królestwo), wspólnie kontrolowane przez ADM i Invivo Grains.

Przedsiębiorstwo ADM przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Gleadell. Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa ADM:
(i) przetwarzanie nasion oleistych, rzepaku, kukurydzy, cukru, pszenicy i innych towarów rolnych oraz
(ii) produkcja olejów i tłuszczów roślinnych, białka roślinnego, mączki, kukurydzy, substancji słodzących, mąki, biodiesla, etanolu i innych składników żywności i pasz o wartości dodanej,
- w przypadku przedsiębiorstwa Gleadell:
(i) dostawy dla podmiotów poddających ryż bieleniu, słodowników, producentów mieszanek paszowych i innych podmiotów wykorzystujących ziarna oraz
(ii) wywóz ziarna, nasion oleistych i nasion roślin strączkowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9262 - ADM/Gleadell Agriculture

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.