Dz.U.UE.C.2019.49.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9261 - CD&R/FHI)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 49/11)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lutego 2019 r.)

1. W dniu 31 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P. (Kajmany), ostatecznie kontrolowane przez przedsiębiorstwo Clayton, Dubilier & Rice, LLC ("CD&R", Stany Zjednoczone),
- FH Investments Limited ("FHI", Jersey), obecnie ostatecznie kontrolowane przez przedsiębiorstwo Cheadle Developments Limited (Brytyjskie Wyspy Dziewicze).

Przedsiębiorstwo CD&R przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem FHI.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa CD&R: inwestycje typu private equity, koncentrujące się na wykupach menedżerskich, strategiczne mniejszościowe inwestycje kapitałowe oraz inne inwestycje strategiczne,
- w przypadku przedsiębiorstwa FHI: posiada przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie restauracji, delikatesów i kawiarni, a także świadczy usługi cateringowe i hotelarskie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9261 - CD&R/FHI

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.