Dz.U.UE.C.2019.49.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9256 - Engie/Michelin/Région AURA/CDC/Hympulsion)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 49/08)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lutego 2019 r.)

1. W dniu 25 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Engie Hydrogen International ("EHI", Francja), kontrolowane przez Engie,
- SPIKA, kontrolowane przez Compagnie Générale des Établissements Michelin ("CGEM", Francja),
- region Owernia-Rodan-Alpy (Francja),
- Caisse des Dépôts et Consignations ("CDC", Francja),
- Hympulsion ("JV" Francja).

Przedsiębiorstwa Engie, SPIKA, region Owernia-Rodan-Alpy oraz CDC przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:
- Engie to przedsiębiorstwo przemysłowe działające w obszarze gazu, energii elektrycznej i usług energetycznych. Prowadzi ono działalność w całym energetycznym łańcuchu wartości.
- SPIKA jest kontrolowane przez CGEM, producenta i dostawcę opon z siedzibą we Francji.
- CDC to instytucja sektora publicznego, prowadząca działalność leżącą w interesie ogólnym, w szczególności zarządzanie prywatnymi funduszami, które organy publiczne chcą otoczyć specjalną ochroną, oraz działalność otwartą na konkurencję w sektorach ochrony środowiska, nieruchomości, inwestycji i inwestycji kapitałowych oraz usług.
- Region Owernia-Rodan-Alpy jest regionem we Francji.
- JV prowadzi działalność w zakresie stacji tankowania wodoru dla pojazdów napędzanych wodorem.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9256 - Engie/Michelin/Région AURA/CDC/Hympulsion

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.