Dz.U.UE.C.2019.31.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9255 - Swiss/Montagu/Real estate property)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 31/08)

(Dz.U.UE C z dnia 25 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 18 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących podmiotów:

- Swiss Life Holding AG ("Swiss Life", Szwajcaria),
- Montagu Private Equity LLP ("Montagu", Zjednoczone Królestwo),
- Nieruchomość ("Nieruchomość", Niemcy).

Przedsiębiorstwa Swiss Life i Montagu przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całą Nieruchomością.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej podmiotów biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Swiss Life: zakład ubezpieczeń,
- w przypadku Montagu: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym,
- Nieruchomość to: wynajmowany już budynek biurowy w Monachium (Niemcy).
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9255 - Swiss/Montagu/Real estate property

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.