Dz.U.UE.C.2019.57.28

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9247 - MC/Franz Haniel/ELG)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 57/15)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lutego 2019 r.)

1. W dniu 6 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Mitsubishi Corporation (Japonia),
- ELG Haniel GmbH ("ELG", Niemcy), kontrolowanego wyłącznie przez przedsiębiorstwo Franz Haniel & Cie. GmbH ("Franz Haniel", Niemcy),
- ELG Carbon Fibre Limited ("ECF", Zjednoczone Królestwo), spółka zależna, w której całościowy udział posiada ELG.

Przedsiębiorstwa Mitsubishi Corporation i Franz Haniel przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem ECF. Przedsiębiorstwo ECF jest obecnie kontrolowane wyłącznie przez przedsiębiorstwo Franz Haniel.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Mitsubishi Corporation: działalność rozwojowa i biznesowa w różnych sektorach przemysłu, w tym w dziedzinie środowiska i infrastruktury, produkcji, finansów, energii, metali, maszyn, chemikaliów i żywności,
- w przypadku ELG: handel surowcami oraz ich przetwarzanie i recykling dla przemysłu stali nierdzewnej, jak również handel materiałami o wysokiej wydajności, takimi jak włókno węglowe, ich przetwarzanie i recykling,
- w przypadku ECF: recykling włókna węglowego z odpadów produkcyjnych i kompozytów wycofanych z eksploatacji, wytwarzanie produktów z włókna węglowego poddanego recyklingowi.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9247 - MC/Franz Haniel/ELG

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.