Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.39.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9245 - BAC/Marriott/Airhotel BVBA)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 39/15)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lutego 2019 r.)

1. W dniu 25 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Brussels Airport Company NV ("BAC", Belgia), kontrolowane wspólnie przez Ontario's Teachers Pension Plan (Kanada), Macquarie Group (Australia) i La Société Fédérale de Participations et d'Investissement/De Federale Partici-patie- en Investeringsmaatschappij ("SFPI/FPIM", Belgia),
- Marriott International, Inc. ("Marriott", Stany Zjednoczone Ameryki),
- Airhotel Belgium BVBA ("Airhotel", Belgia), które jest właścicielem hotelu Sheraton Brussels Airport.

BAC i Marriott przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad hotelem Sheraton Brussels Airport.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji oraz już obowiązującej umowy o zarządzaniu hotelem.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:
- BAC: właściciel i operator Brussels Airport - międzynarodowego portu lotniczego znajdującego się w Zaventem (Belgia),
- Marriott: zdywersyfikowana spółka branży hotelarskiej, działająca jako franczyzodawca i podmiot zarządzający hotelami oraz nieruchomościami w systemie timeshare,
- Airhotel: właściciel hotelu Sheraton Brussels Airport znajdującego się na terenie portu lotniczego Brussels Airport.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9245 - BAC/Marriott/Airhotel BVBA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.