Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.20.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9244 – OMERS/Altice/SFR FTTH)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 20/11)

1. W dniu 10 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— przedsiębiorstwo OMERS Infrastructure European Holdings B.V. ("OMERS Infrastructure", Niderlandy), kontrolowane przez przedsiębiorstwo OMERS Administration Corporation ("OMERS"),

— przedsiębiorstwo Altice France S.A. ("Altice", Francja), kontrolowane przez przedsiębiorstwo Altice Europe N.V.,

— przedsiębiorstwo SFR FTTH (Francja), obecnie kontrolowane przez przedsiębiorstwo Altice.

Przedsiębiorstwa OMERS i Altice przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem FTTH.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku przedsiębiorstwa OMERS Infrastructure: jest oddziałem przedsiębiorstwa OMERS zajmującym się infrastrukturą, administratorem podstawowego programu emerytalnego pracowników komunalnych stanu Ontario w Kanadzie, który na całym świecie inwestuje w infrastrukturę i aktywa private equity,

— w przypadku przedsiębiorstwa Altice: usługi w zakresie telekomunikacji, treści, mediów, rozrywki i reklamy,

— w przypadku przedsiębiorstwa SFR FTTH: działalność w zakresie sieci światłowodowych operatora łączności elektronicznej wyłącznie kontrolowanego przez przedsiębiorstwo Altice, SFR S.A., na niektórych obszarach Francji poza obszarami o wysokiej gęstości zaludnienia, określonymi przez francuski organ regulacyjny ds. łączności elektronicznej, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9244 – OMERS/Altice/SFR FTTH

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.