Dz.U.UE.C.2019.36.37

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9243 - KKR/China Resources/Genesis Care)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 36/11)

(Dz.U.UE C z dnia 29 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 22 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- KKR & Co. Inc. ("KKR", Stany Zjednoczone Ameryki),
- China Resources (Holdings) Company Limited ("China Resources", Hongkong).

KKR i China Resources przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Genesis Care Pty Limited ("Genesis Care", Australia) - spółką zależną China Resources świadczącą usługi w zakresie: opieki zdrowotnej w chorobach nowotworowych (głównie w zakresie onkologii) w Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii i Australii, radioterapii w chorobach łagodnych w Hiszpanii i Australii oraz leczenia chorób serca i układu oddechowego oraz zaburzeń snu w Australii.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku KKR: globalne przedsiębiorstwo inwestycyjne świadczące szeroką gamę usług zarządzania aktywami alternatywnymi na rzecz prywatnych i publicznych inwestorów rynkowych, a także oferujące rozwiązania dotyczące funkcjonowania na rynkach kapitałowych dla przedsiębiorstwa, jego spółek portfelowych i klientów,
- w przypadku China Resources: zdywersyfikowana spółka holdingowa, podlegająca ostatecznie nadzorowi Komisji ds. Administracji i Nadzoru nad Aktywami Państwowymi Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej; spółka dominująca najwyższego szczebla grupy przedsiębiorstw działających w szerokim zakresie obszarów, m.in.: produktów konsumenckich (w tym produktów detalicznych, piwa, żywności i napojów), energii, nieruchomości, cementu, gazu, produktów farmaceutycznych i wielu innych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9243 - KKR/China Resources/Genesis Care

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.