Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.11.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9240 - Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 11/04)

(Dz.U.UE C z dnia 11 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 3 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Siemens Project Ventures GmbH ("SPV", Niemcy), należącego do Siemens Aktiengesellschaft ("Siemens AG", Niemcy),
- Veja Mate Offshore Project GmbH ("VMOP", Niemcy).

Przedsiębiorstwo SPV przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem VMOP. Koncentracja dokonywana jest w drodze zmian w strukturze udziałowej.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:
- SPV prowadzi działalność w zakresie opracowywania i finansowania projektów oraz inwestycji związanych z tymi projektami, w szczególności w odniesieniu do energii, szpitali i infrastruktury,
- VMOP prowadzi morską farmę wiatrową o mocy 402 MW na niemieckim Morzu Północnym.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9240 - Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.