Dz.U.UE.C.2019.27.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9235 - OTPP/MDP/Fleet Complete)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 27/12)

(Dz.U.UE C z dnia 22 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 11 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Ontario Teachers' Pension Plan Board ("OTPP", Kanada),
- Madison Dearborn Partners, LLC ("MDP", Stany Zjednoczone Ameryki),
- Complete Innovations Holdings Inc ("Fleet Complete", Kanada).

OTPP i MDP przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Fleet Complete.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku OTPP: zarządzanie świadczeniami emerytalnymi i inwestowanie aktywów programów emerytalnych w imieniu około 318 000 pracujących i emerytowanych nauczycieli z prowincji Ontario, Kanada,
- w przypadku MDP: prywatne przedsiębiorstwo inwestycyjne koncentrujące się na wykupach menedżerskich, finansowaniu wzrostu, finansowaniu dokapitalizowań i przejęć,
- w przypadku Fleet Complete: oferowanie technologii mobilnego śledzenia, które koncentrują się na łączeniu pojazdów floty, aktywów ruchomych i mobilnych przedsiębiorstw opartych na sile roboczej.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9235 - OTPP/MDP/Fleet Complete

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.