Dz.U.UE.C.2019.18.43

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9233 - Fosun International/Tom Tailor)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 18/08)

(Dz.U.UE C z dnia 15 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 21 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Fosun International Limited ("Fosun International", Chiny),
- Tom Tailor Holding SE ("Tom Tailor", Niemcy).

Przedsiębiorstwo Fosun International przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Tom Tailor.

Koncentracja dokonywana jest w inny sposób, związany z obniżonymi wskaźnikami uczestnictwa w rocznych zgromadzeniach akcjonariuszy spółki Tom Tailor.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:
- Fosun jest częścią chińskiej grupy prowadzącej działalność w zakresie (i) produktów farmaceutycznych, usług medycznych i opieki zdrowotnej; (ii) turystyki, rekreacji, mody i produktów konsumpcyjnych; oraz (iii) ubezpieczeń, finansowania i inwestycji,
- Tom Tailor to niemiecki dom mody, który oferuje głównie klasyczne i nowoczesne ubrania męskie, damskie i dziecięce w stylu sportowym.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9233 - Fosun International/Tom Tailor

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.