Dz.U.UE.C.2019.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9231 - Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 6/09)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 20 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Etem Bulgaria, S.A. ("Etem") (Bułgaria), kontrolowane przez Viohalco, S.A. ("Viohalco"),
- Gestamp North Europe Services, S.L. ("Gestamp North Europe Services") (Hiszpania), kontrolowane przez ACEK Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. ("Grupa ACEK"),
- Gestamp Etem Automotive Bulgaria ("PostOps JVC Bułgaria") i Etem Gestamp Aluminum Extrusions ("Production JVC", razem z PostOps JVC Bulgaria, "JVs"), obecnie kontrolowane wyłącznie przez Etem.

Etem i Gestamp North Europe Services przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad JVs.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji w dwóch nowo utworzonych spółkach będących dwoma powiązanymi ze sobą wspólnymi przedsiębiorcami ("JV").

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Etem: działalność przedsiębiorstwa obejmuje między innymi rozwiązania w zakresie aluminium oraz elementów wyciskanych z aluminium na potrzeby różnych zastosowań,
- w przypadku Gestamp North Europe Services: przedsiębiorstwo zaangażowane jest w projektowanie, rozwój oraz produkcję elementów metalowych i systemów strukturalnych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego,
- w przypadku PostOps JVC Bulgaria: przedsiębiorstwo będzie wytwarzać aluminiowe profile wyciskane,
- w przypadku Production JVC: przedsiębiorstwo będzie zajmować się komercjalizacją i uprzemysłowieniem niektórych działań podejmowanych w następstwie wyciskania w związku z profilami wyciskanymi.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9231 - Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.