Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.24.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9230 - Allianz/DIF/Infrared Capital Partners/Daiwater)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 24/09)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 10 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Allianz Infrastructure Luxembourg I S.A.R.L. ("Allianz", Luksemburg), kontrolowanego przez Allianz SE (Niemcy),
- DIF Tamblin Limited ("udziałowiec DIF", Anglia i Walia), kontrolowanego przez DIF Management Holding BV ("DIF" Niderlandy),
- Infrastructure Investments (Affinity) Limited ("udziałowiec Infrared", Anglia i Walia), kontrolowanego przez InfraRed Capital Partners (Holdco) Limited ("InfraRed", Zjednoczone Królestwo),
- Daiwater Investment Limited ("Daiwater", Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwa Allianz, udziałowiec DIF i udziałowiec Infrared przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Daiwater.

Koncentracja dokonywana jest w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Allianz SE jest spółką dominującą grupy Allianz, która jest globalną grupą usług finansowych, prowadzącą działalność w zakresie ubezpieczeń i zarządzania aktywami,
- DIF jest niezależnym przedsiębiorstwem zarządzającym funduszami,
- InfraRed jest przedsiębiorstwem zarządzającym inwestycjami, koncentrującym się na infrastrukturze i nieruchomościach,
- Daiwater jest spółką holdingową przedsiębiorstw Afberinity Water Limited ("AWL") oraz Affinity for Business (Retail) Limited ("AfB"). Główna działalność tych podmiotów dotyczy usług zaopatrzenia w wodę, a w przypadku AfB - również sieci kanalizacyjnych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9230 - Allianz/DIF/Infrared Capital Partners/Daiwater

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.