Dz.U.UE.C.2019.30.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9229 - FSD/Tower Europe)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 30/08)

(Dz.U.UE C z dnia 24 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 17 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Financière SNOP Dunois S.A. ("FSD", Francja),
- Tower Automotive Holdings Europe B.V. ("Tower Europe", Niderlandy).

Przedsiębiorstwo FSD przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Tower Europe.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku FSD: produkcja i sprzedaż metalowych części dla przemysłu motoryzacyjnego; Przedsiębiorstwo dostarcza również oprzyrządowanie i, w mniejszym stopniu, prasy metalowe dla przemysłu motoryzacyjnego,
- w przypadku Tower Europe: produkcja i sprzedaż modułów i metalowych elementów konstrukcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym wytłoczeń struktury nadwozia, konstrukcji podwozia oraz elementów spawanych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9229 - FSD/Tower Europe

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.