Dz.U.UE.C.2019.49.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9226 - CommScope/ARRIS)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 49/10)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lutego 2019 r.)

1. W dniu 31 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- CommScope Holding Company, Inc. ("CommScope", Stany Zjednoczone), oraz
- ARRIS International plc ("ARRIS", Stany Zjednoczone).

CommScope przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem ARRIS.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- CommScope jest globalnym dostawcą rozwiązań infrastrukturalnych dla warstwy rdzeniowej, dostępowej i brzegowej sieci komunikacyjnych, oferującym takie produkty, jak infrastruktura sieci bezprzewodowej oraz rozwiązania z zakresu komunikacji z wykorzystaniem światłowodów i kabli miedzianych,
- ARRIS dostarcza produkty w dziedzinie rozrywki, komunikacji i technologii sieciowych usługodawcom, którzy z kolei świadczą swoim abonentom usługi w zakresie mediów, komunikacji głosowej i danych w sieciach IP.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9226 - CommScope/ARRIS

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.