Dz.U.UE.C.2019.9.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9221 - CMA CGM/CEVA)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 9/11)

(Dz.U.UE C z dnia 10 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 21 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- CMA CGM S.A. ("CMA CGM", Francja),
- CEVA Logistics AG ("CEVA", Szwajcaria).

Przedsiębiorstwo CMA CGM przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem CEVA.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 26 listopada 2018 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku CMA CGM: transport morski, w tym żegluga kontenerowa, usługi terminalowe oraz, w mniejszym stopniu, usługi spedycyjne,
- w przypadku CEVA:
(i) usługi spedycyjne, w tym usługi transportu lotniczego i oceanicznego, transportu naziemnego, pośrednictwa celnego i inne usługi o wartości dodanej, oraz
(ii) logistyka kontraktowa, w tym usługi magazynowania, transportu, logistyki w sferze zaopatrzenia i wsparcia produkcji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9221 - CMA CGM/CEVA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").