Dz.U.UE.C.2019.47.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9219 - Blackstone/Sretaw/Beauparc)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 47/06)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lutego 2019 r.)

1. W dniu 25 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Grupa Blackstone L.P. ("Blackstone", Stany Zjednoczone Ameryki),
- Sretaw 2 Limited ("Sretaw", Irlandia),
- Beauparc Utilities Holdings Limited ("Beauparc", Irlandia).

Blackstone i Sretaw przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Beauparc.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Blackstone jest przedsiębiorstwem zarządzającym aktywami alternatywnymi na skalę światową, którego siedziba główna znajduje się w Stanach Zjednoczonych,
- Sretaw posiada obecnie 100 % Beauparc,
- Beauparc prowadzi działalność głównie w sektorach recyklingu odpadów oraz w sektorach użyteczności publicznej w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie i Niderlandach.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9219 - Blackstone/Sretaw/Beauparc

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.