Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.460.42

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9214 - MUFG HD/Akamai/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 460/24)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 14 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ("MUFG HD", Japonia),
- Akamai Technologies, Inc. ("Akamai", USA).

Przedsiębiorstwa MUFG HD i Akamai przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzonym przedsiębiorstwem stanowiącym spółkę joint venture ("JV").

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji i wniesienia aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku MUFG HD: jest to spółka holdingowa dla jednostek zajmujących się różnorodną działalnością finansową,
- w przypadku Akamai: świadczenie usług przetwarzania w chmurze w celu dostarczania, optymalizacji i zabezpieczenia treści i aplikacji biznesowych w internecie,
- w przypadku JV: zapewnianie opartych na technologii blockchain sieci płatności online w Japonii.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9214 - MUFG HD/Akamai/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.