Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.451.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9210 - NN Group/Allianz Group/NRP/Target Entities)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 451/09)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 7 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- NN Group N.V. ("NN Group", Niderlandy),
- Allianz SE ("Grupa Allianz", Niemcy),
- NRP Group ("NRP", Norwegia),
- osiem przedsiębiorstw działających w branży nieruchomości i należące do nich nieruchomości ("podmioty przejmowane", Dania i Szwecja).

NN Group, Grupa Allianz i NRP przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad podmiotami przejmowanymi.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku NN Group: świadczenie usług finansowych, w tym usług zabezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń, inwestycji i produktów bankowych,
- w przypadku Grupy Allianz: świadczenie usług finansowych na skalę światową we wszystkich segmentach rynku związanych z ubezpieczeniami, zarządzaniem aktywami oraz - w bardzo ograniczonym zakresie - nieruchomościami,
- w przypadku NRP: przedsiębiorstwo inwestycyjne oferujące inwestycje bezpośrednie i rozwiązania w zakresie funduszy w sektorach nieruchomości, transportu towarów i offshore,
- w przypadku podmiotów przejmowanych: osiem przedsiębiorstw działających w branży nieruchomości i należące do nich nieruchomości znajdujące się w Danii i Szwecji. Pięć podmiotów przejmowanych jest obecnie kontrolowanych wyłącznie przez NRP, natomiast każdy z pozostałych trzech jest obecnie wspólnie kontrolowany przez NRP i inną niepowiązaną osobę trzecią (dwa przez T. Klaveness Eiendom AS, a trzeci przez Västerport Holding AB).
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9210 - NN Group/Allianz Group/NRP/Target Entities

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.