Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.464.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9208 - WorleyParsons/Jacobs ECR) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 464/09)

(Dz.U.UE C z dnia 27 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 17 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- WorleyParsons Limited ("WorleyParsons", Australia),
- dział energii, produktów chemicznych i zasobów przedsiębiorstwa Jacobs Engineering Group Inc. ("Jacobs ECR", Stany Zjednoczone Ameryki).

WorleyParsons przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Jacobs ECR.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji i aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa WorleyParsons: świadczenie profesjonalnych usług na świecie, świadczenie usług konsultingu inżynierskiego w sektorze węglowodorów, energii, infrastruktury, produktów chemicznych, minerałów i metali oraz innych sektorach,
- w przypadku przedsiębiorstwa Jacobs ECR: świadczenie usług konsultingu inżynierskiego, głównie w sektorze energii, produktów chemicznych i zasobów, świadczenie szeregu usług dla klientów, w tym opracowywanie strategii i projektów inżynierskich, zamówienia, zarządzanie projektami i budową oraz usługi eksploatacji i konserwacji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9208 - WorleyParsons/Jacobs ECR

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 229-64301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.