Dz.U.UE.C.2018.451.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9202 - Bain Capital/Oscar Holding) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 451/08)

(Dz.U.UE C z dnia 14 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 5 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Digital Auto Parts Holding ("DAPH", Francja), kontrolowanego przez Bain Capital Investors, L.L.C. ("Bain Capital", USA),
- Oscar Holding SAS ("Oscaro", Francja).

Przedsiębiorstwo DAPH przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad przedsiębiorstwem Oscaro.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa DAPH: dystrybucja hurtowa części zamiennych i akcesoriów dla pojazdów lekkich i ciężarowych na niezależnym rynku części zamiennych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Oscaro: sprzedaż detaliczna przez internet części zamiennych i akcesoriów do pojazdów lekkich, głównie we Francji i w ograniczonym zakresie w Hiszpanii, Belgii i Portugalii.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9202 - Bain Capital/Oscar Holding

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.