Dz.U.UE.C.2018.454.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9201 - Siemens/TUTPL/SPC JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 454/07)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 4 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Siemens Aktiengesellschaft (Niemcy), ("Siemens"),
- TRIL Urban Transport Private Limited (Indie) ("TUTPL"), kontrolowanego przez Tata Sons Private Limited,
- SPC (Indie).

Przedsiębiorstwa Siemens i TUTPL przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem SPC.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Siemens: elektryfikacja, automatyzacja, cyfryzacja, technologie energooszczędne, systemy wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej oraz systemy diagnostyki medycznej,
- w przypadku TUTPL: rozwój transportu miejskiego, infrastruktury i nieruchomości,
- w przypadku SPC: budowa, realizacja, eksploatacja i konserwacja linii kolejowej ("Metro Line 3") o długości 23,33 km w Pune (Indie), która połączy miejscowości Hinjewadi i Shivajinagar.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9201 - Siemens/TUTPL/SPC JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.