Dz.U.UE.C.2019.53.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9196 - Marsh & McLennan Companies/Jardine Lloyd Thompson Group)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 53/05)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

1. W dniu 1 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Marsh & McLennan Companies Inc ("MMC", USA),
- Jardine Lloyd Thompson plc ("JLT", Zjednoczone Królestwo),

Przedsiębiorstwo MMC przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem JLT.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 18 września 2018 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa MMC: MMC to przedsiębiorstwo świadczące usługi na skalę światową w ramach zawodów regulowanych, oferujące klientom porady i rozwiązania w zakresie ryzyka, strategii i osób. MMC składa się z czterech głównych grup ubezpieczeń obsługiwanych przez następujące podmioty: (i) Marsh: działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń i zarządzanie ryzykiem; (ii) Guy Carpenter: działalność w zakresie reasekuracji i strategii kapitałowych; (iii) Mercer: działalność konsultingowa w zakresie opieki zdrowotnej i majątku oraz doradztwo zawodowe; oraz (iv) Oliver Wyman: działalność konsultingowa w zakresie strategii i ekonomii oraz doradztwo związane z marką,
- w przypadku przedsiębiorstwa JLT: JLT jest spółką notowaną na giełdzie, zarejestrowaną w 1997 r. JLT oferuje globalne rozwiązania w dziedzinie zarządzania ryzykiem, działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz świadczeń pracowniczych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9196 - Marsh & McLennan Companies/Jardine Lloyd Thompson Group

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").