Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.446.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9191 - SoftwareONE/Comparex)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 446/08)

(Dz.U.UE C z dnia 11 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 4 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- SoftwareONE Holding AG (Szwajcaria), nad którym kontrolę negatywną sprawuje KKR & Co. Inc.,
- Comparex AG (Niemcy), należący w całości bezpośrednio do PERUNI Holding GmbH, a pośrednio do Raiffeisen Informatik GmbH.

SoftwareONE przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Comparex AG.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu akcji i emisji akcji SoftwareONE na rzecz PERUNI Holding GmbH poprzez podwyższenie kapitału.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku SoftwareONE: dystrybucja produktów informatycznych i świadczenie usług informatycznych; pomoc klientom w optymalizacji pozyskiwania oprogramowania (pod względem procesów i warunków handlowych) oraz w technicznej konfiguracji ich architektury oprogramowania; zarządzanie wszelkimi aspektami portfeli oprogramowania klientów,
- w przypadku KKR: globalna firma inwestycyjna oferująca szeroką gamę funduszy aktywów alternatywnych i innych produktów inwestycyjnych dla inwestorów oraz opracowująca rozwiązania dotyczące funkcjonowania na rynkach kapitałowych dla poszczególnych firm, ich spółek portfelowych i klientów. Fundusze private equity powiązane z KKR inwestują w przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach. Każda ze spółek portfelowych powiązanych z KKR ma własny zarząd, w którym co do zasady zasiada co najmniej jeden przedstawiciel KKR, oraz jest prowadzona i finansowana w sposób niezależny od innych spółek portfelowych powiązanych z KKR,
- w przypadku Comparex: świadczenie usług informatycznych oraz dystrybucja produktów informatycznych; obsługa klientów korporacyjnych - od małych przedsiębiorstw po duże międzynarodowe korporacje - a także instytucji publicznych. Portfel usług Comparex obejmuje zarządzanie licencjami, pozyskiwanie oprogramowania i usługi w chmurze oraz zarządzanie aktywami w zakresie oprogramowania.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9191 - SoftwareONE/Comparex

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.