Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.441.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9187 - Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 441/09)

(Dz.U.UE C z dnia 7 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 23 listopada 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Autolaunch Ltd. ("Autolaunch") (Irlandia), kontrolowanego przez Magna International Inc. ("Magna")
- Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. ("BJEV") (Chiny) należącego do Beijing Automotive Group Co., Ltd. ("grupa BAIC").
- Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. ("Tech-JV")
- Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. ("CM-JV")

Przedsiębiorstwa Autolaunch i BJEV przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Tech-JV i CM-JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Autolaunch prowadzi działalność w zakresie produkcji oprzyrządowania i usług powiązanych. Jest jednostką zależną należącą w całości do Cosma Tooling Ireland Unlimited, która jest bezpośrednio własnością Magna, producenta części samochodowych na skalę światową.
- BJEV prowadzi działalność głównie w zakresie integracji i dopasowywania systemów pojazdu, produkcji i rozwoju układów sterowania pojazdem, systemów napędu elektrycznego i systemów napędu w pełni elektrycznego dla transportu pasażerskiego. BJEV jest jednostką, w której całościowy udział posiada grupa BAIC.
- Przedsiębiorstwo Tech-JV będzie świadczyło usługi inżynieryjne w dziedzinie elektrycznych samochodów osobowych (ang. "blade electric passenger vehicles"), a CM-JV będzie prowadziło działalność w zakresie produkcji i dostarczania elektrycznych samochodów osobowych w Chinach.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9187 - Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.