Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9181 - Engie/Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole/Omnes Capital/Equinox VIIIA) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.421.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9181 - Engie/Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole/Omnes Capital/Equinox VIIIA) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 421/06)

(Dz.U.UE C z dnia 21 listopada 2018 r.)

1.
W dniu 13 listopada 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
Engie S.A. ("Engie", Francja),
-
Omnes Capital (Francja),
-
Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. ("Prédica", Francja), kontrolowane przez Crédit Agricole S.A.,
-
13 elektrowni fotowoltaicznych ("przedsiębiorstwo docelowe", Francja): 7 elektrowni fotowoltaicznych kontrolowanych przez Engie, 4 elektrowni fotowoltaicznych kontrolowanych przez Luxolaire Verwaltungs S.a.r.l. i 2 elektrowni fotowoltaicznych kontrolowanych przez Equinox Invest S.à.r.l.

Engie, Omnes Capital i Prédica przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem docelowym.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
Engie jest przedsiębiorstwem przemysłowym prowadzącym działalność w całym energetycznym łańcuchu wartości w zakresie dostaw gazu i energii elektrycznej oraz usług energetycznych,
-
Omnes Capital jest niezależną francuską spółką zarządzającą aktywami prowadząca działalność w kilku sektorach niepublicznego rynku kapitałowego, w szczególności w sektorze energii odnawialnej,
-
Prédica jest spółką zależną Crédit Agricole SA, która prowadzi działalność w sektorze ubezpieczeń,
-
przedsiębiorstwo docelowe składa się z 13 elektrowni fotowoltaicznych, których działalność polega na wytwarzaniu i hurtowym dostarczaniu energii elektrycznej.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9181 - Engie/Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole/Omnes Capital/Equinox VIIIA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.