Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.460.40

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9178 - Cargill/ADM/Grainbridge JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 460/23)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 13 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Cargill, Incorporated ("Cargill", Stany Zjednoczone),
- Archer Daniels Midland Company ("ADM", Stany Zjednoczone),
- nowo powstałej spółki będącej wspólnym przedsiębiorcą ("Grainbridge", Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwa Cargill i ADM przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Cargill: produkcja i sprzedaż żywności oraz produktów i usług związanych z rolnictwem i zarządzaniem ryzykiem, na skalę międzynarodową; między innymi handel zbożami i surowcami, przetwarzanie i rafinowanie nasion oleistych i zbóż, działalność młynarska, przetwórstwo mięsa i usługi finansowe,
- w przypadku przedsiębiorstwa ADM: przetwórstwo nasion oleistych, kukurydzy, cukru, pszenicy i innych towarów rolnych oraz produkcja olejów i tłuszczów roślinnych, białka roślinnego, mączki, kukurydzy, substancji słodzących, mąki, biodiesla, etanolu i innych składników żywności i pasz o wartości dodanej, oraz
- w przypadku spółki Grainbridge będącej wspólnym przedsiębiorcą: opracowanie technologii oprogramowania dla rolników, w tym m.in. do zarządzania rachunkowością, udzielania wsparcia w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie sprzedaży zbóż, zarządzania ryzykiem finansowym w odniesieniu do sprzedaży zbóż oraz ułatwiania zawierania transakcji elektronicznych przy zawieraniu umów dotyczących zbóż, a także działalności o charakterze okazjonalnym. Spółka Grainbridge będąca wspólnym przedsiębiorcą będzie świadczyć takie usługi wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9178 - Cargill/ADM/Grainbridge JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.