Dz.U.UE.C.2018.464.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9176 - Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 464/10)

(Dz.U.UE C z dnia 27 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 14 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Magna Powertrain GmbH ("Magna", Austria), kontrolowane przez Magna International Inc. (Kanada),
- Getrag Ford Transmissions Slovakia ("GFT", Słowacja).

Przedsiębiorstwo Magna przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad działalnością przedsiębiorstwa GFT w zakresie przekładni dwusprzęgłowych.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Magna: Magna to spółka zależna przedsiębiorstwa Magna International Inc., które jest światowym dostawcą nadwozi, podwozi, elementów zewnętrznych, siedzeń, systemów napędu, systemów elektronicznych, lusterek i kamer cofania oraz modułów i systemów zamykania drzwi i dachów; prowadzi również działalność w zakresie inżynierii i podprodukcji całych pojazdów,
- w przypadku przedsiębiorstwa GFT: GFT to podproducent układów przekładniowych do samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Działalność związana z planowanym nabyciem dotyczy wyłącznie produkcji przekładni dwusprzęgłowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9176 - Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 229-64301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.