Dz.U.UE.C.2019.53.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9175 - Total/Chevron Denmark)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 53/04)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

1. W dniu 1 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Total Holdings USA. Inc. ("Total") (Stany Zjednoczone Ameryki),
- Chevron Denmark Inc. ("Chevron Denmark") (Stany Zjednoczone Ameryki), należące do grupy Chevron.

Przedsiębiorstwo Total przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Chevron Denmark.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Total jest międzynarodowym zintegrowanym producentem i dostawcą energii, prowadzącym działalność w każdym sektorze przemysłu naftowego i gazowego, w tym na wyższym szczeblu łańcucha produkcji (węglowodory, rozwój i produkcja) oraz na rynku niższego szczebla (rafinacja, przemysł petrochemiczny, specjalistyczne produkty chemiczne, handel i transport ropy naftowej i produktów naftowych oraz wprowadzanie ich do obrotu). Total jest również zaangażowany w sektory energii odnawialnej i wytwarzania energii,
- Chevron Denmark jest spółką prowadzącą działalność w zakresie poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego pochodzących z duńskiego sektora Morza Północnego.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9175 - Total/Chevron Denmark

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").