Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.460.43

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9174 - Aunde/Brose/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 460/25)

(Dz.U.UE C z dnia 21 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 12 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- AUNDE Group SE ("Aunde", Niemcy), należącego do grupy Aunde,
- Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Coburg ("Brose", Niemcy), należącego do grupy Brose,
- nowo utworzonej spółki będącej wspólnym przedsiębiorcą ("JV", Niemcy).

Aunde i Brose przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad spółką JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Aunde: opracowanie i produkcja tapicerskich i technicznych wyrobów włókienniczych, a także pokryw siedzeń dla producentów samochodów, pod markami Aunde, Isringhausen i Fehrer,
- w przypadku przedsiębiorstwa Brose: produkcja konstrukcji siedzeń do samochodów osobowych,
- w przypadku spółki JV: spółka będzie prowadzić działalność w zakresie montażu i dostaw kompletnych siedzeń do samochodów osobowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9174 - Aunde/Brose/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.