Dz.U.UE.C.2018.444.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9173 - Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 444/10)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 29 listopada 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Astorg Asset Management ("Astorg", Luksemburg),
- Montagu Private Equity LLP ("Montagu", Francja),
- Nemera Capital (wraz ze swoimi spółkami zależnymi, "grupa Nemera", Francja), obecnie kontrolowane wyłącznie przez Montagu.

Astorg przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad grupą Nemera. W wyniku transakcji grupa Nemera będzie wspólnie kontrolowana przez przedsiębiorstwa Astorg i Montagu.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Astorg: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym,
- w przypadku przedsiębiorstwa Montagu: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym,
- w przypadku grupy Nemera: producent systemów dostarczania leków z tworzyw sztucznych sprzedawanych przemysłowi farmaceutycznemu, biotechnologicznym i przemysłowi leków generycznych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9173 - Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.