Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9170 - EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 11/05)

(Dz.U.UE C z dnia 11 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 21 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- SNCF Mobilités (Francja), kontrolowanego przez państwo francuskie,
- Ceetrus France ("Ceetrus", Francja), kontrolowanego przez spółkę holdingową Suraumarché.

Przedsiębiorstwa SNCF Mobilités i Ceetrus przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad spółką z kapitałem mieszanym powołaną do pojedynczej operacji (fr. société d'économie mixte à opération unique - SEMOP), o nazwie "Gare du Nord 2024", której przedmiotem jest zawarcie i wykonanie umowy koncesji oraz stanowiącej prawo rzeczowe umowy tymczasowego użytkowania własności publicznej, zezwalającej SEMOP na użytkowanie przestrzeni na dworcach przeznaczonej na działalność handlowo-usługową.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- SNCF Mobilités: przewóz osób i transport towarowy oraz - za pośrednictwem działu "Gares & Connexions" przedsiębiorstwa - zarządzanie 3 000 francuskich dworców pasażerskich i rozwój tej infrastruktury,
- Ceetrus: rozwój nieruchomości mieszanych.
3. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji Europejskiej w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9170 - EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.