Dz.U.UE.C.2019.31.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9169 - Caisse des dépôts et consignations/Swiss Life/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 31/10)

(Dz.U.UE C z dnia 25 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 17 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Caisse des dépôts et consignations ("CDC", Francja),
- Swiss Life REIM, należące do grupy Swiss Life ("Swiss Life", Szwajcaria),
- podmiot przejmowany ("JV", Francja).

Przedsiębiorstwa CDC i Swiss Life przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym podmiotem JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej podmiotów biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku CDC: instytucja sektora publicznego, prowadząca działalność leżącą w interesie ogólnym, w szczególności zarządzanie prywatnymi funduszami, które organy publiczne chcą otoczyć specjalną ochroną, oraz działalność otwartą na konkurencję w sektorach ochrony środowiska, nieruchomości, inwestycji i inwestycji kapitałowych oraz usług,
- w przypadku Swiss Life: grupa oferująca klientom prywatnym i przedsiębiorstwom ogólne usługi doradcze oraz produkty w sektorze ubezpieczenia od ryzyka i ubezpieczeń na życie za pośrednictwem własnej sieci agentów, brokerów i banków,
- w przypadku JV: budowa nieruchomości na potrzeby placówki opieki zdrowotnej w miejscowości Bracon (departament Jura, Francja); nieruchomość po ukończeniu budowy będzie przedmiotem umowy najmu.
3. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji Europejskiej w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9169 - Caisse des dépôts et consignations/Swiss Life/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.