Dz.U.UE.C.2019.43.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9167 - Patron Capital/Marriott International/PEH Warsaw Bidco)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 43/03)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

1. W dniu 28 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Patron Capital, V L.P. ("Patron Fund", Jersey), działające za pośrednictwem swojego podstawowego komplementariusza, Patron Capital G.P. V Limited (Jersey),
- Starwood Services Poland sp. z o.o. (Polska), należące do Marriott International, Inc. ("Marriott", Stany Zjednoczone Ameryki),
- PEH Warsaw Bidco sp. z o.o. (Polska), właściciel hotelu Sheraton Warsaw.

Patron Fund i Marriott przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad hotelem Sheraton Warsaw.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji oraz już obowiązującej umowy o zarządzaniu hotelu/hoteli.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Patron Fund: inwestycje w projekty dotyczące nieruchomości w całej Europie,
- w przypadku Marriott: Marriott to zróżnicowana spółka w branży hotelarskiej, która działa jako franczyzodawca i podmiot zarządzający hotelami oraz nieruchomościami w systemie timeshare,
- w przypadku hotelu Sheraton Warsaw: 5-gwiazdkowy hotel położony w Warszawie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9167 - Patron Capital/Marriott International/PEH Warsaw Bidco

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.