Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.55.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9163 - DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko Latvija/UAB Konekesko Lietuva)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 55/10)

(Dz.U.UE C z dnia 12 lutego 2019 r.)

1. W dniu 4 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- przedsiębiorstwo DA Agravis Machinery Holding A/S (Dania), kontrolowane przez Danish Agro Group,
- przedsiębiorstwo Danish Agro Machinery Holding A/S (Dania), kontrolowane przez Danish Agro Group,
- przedsiębiorstwo Konekesko Eesti (Estonia), kontrolowane przez Konekesko Oy,
- przedsiębiorstwo Oy Sia Koneesko Latvija (Łotwa), kontrolowane przez Konekesko Oy,
- przedsiębiorstwo UAB Konekesko Lietuva (Litwa), kontrolowane przez Konekesko Oy,
- aktywa przedsiębiorstwa Kekesko Oy (Finlandia), należącego do Kesko Group.

Przedsiębiorstwo Danish Agro Group, za pośrednictwem swoich spółek zależnych DA Agravis Machinery Holding A/S i Danish Agro Machinery Holding A/S, przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całą działalnością przedsiębiorstw Konekesko Eesti, Oy Sia Konekesko Latvija, UAB Konekesko Lietuva, oraz nad aktywami przedsiębiorstwa Konekesko Oy, czyli nad całą działalnością Kesko Group w zakresie maszyn rolniczych w Finlandii, Estonii, na Łotwie i Litwie.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji i aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Danish Agro Group: głównie sprzedaż mieszanek paszowych dla zwierząt, premiksów i mieszanek witaminowych, nawozów, środków ochrony roślin, nasion, energii oraz zakup upraw od rolników. Danish Agro działa również w zakresie sprzedaży maszyn rolniczych i świadczenia usług posprzedażnych,
- w przypadku działalności w zakresie maszyn rolniczych przedsiębiorstwa Kesko Group: import, sprzedaż i świadczenie usług posprzedażnych w zakresie maszyn rolniczych na rzecz rolników i niezależnych przedsiębiorców oferujących usługi dla rolników, jak np. usługi zbiorów.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9163 - DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko Latvija/UAB Konekesko Lietuva

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.